BSO de Schatkamer en BSO/ VSO de Torenkamer

Groepssamenstelling BSO Opvang
In de BSO worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. De kinderen verlaten de BSO wanneer zij het voortgezet onderwijs gaan bezoeken. In een BSO-groep mogen maximaal 10 kinderen aanwezig zijn samen met 1 leidster. De groepsgrootte op BSO De Schatkamer is max 20 kinderen met 2 leidsters. De groepsgroote op BSO De Torenkamer is max 13 kinderen met 2 leidsters.

Dagindeling BSO Opvang

Zodra de kinderen zijn gearriveerd krijgen ze fruit te eten en drinken. 
Er worden aan de hand van wisselende thema’s activiteiten aangeboden, dit kunnen spelletjes in de groep zijn, knutselactiviteiten en buitenspelen, de kinderen zijn vrij om hieraan mee te doen en er is mogelijkheid tot vrij spel. Er is uitdagend spelmateriaal aanwezig. Om 16.30 uur kunnen ze iets drinken en een koekje eten. Tijdens de schoolvakanties wordt er om 10.00 uur fruit gegeten en om 12.30 uur een broodmaaltijd verzorgd. Eten en drinken zit bij de prijs inbegrepen. Tijdens de schoolvakanties zullen er door de leidsters speciale vakantieactiviteiten worden aangeboden, zodat het voor de kinderen ook echt vakantie is.

Dagdelen
Mogelijkheden tot plaatsing:

  • Tijdens schoolweken. De openingstijden zijn: op ma-di-do-vr na de middagschooltijd tot 18.00 uur en op woensdagmiddag en vrijdagmiddag na de ochtendschooltijd tot 18.00 uur. Er wordt in overleg opvang aangeboden op de roostervrije dagen van de scholen .

  • Tijdens schoolvakanties op vaste dagdelen. De openingstijden zijn: 8.00 -18.00 uur.

  • Beide mogelijkheden gecombineerd.

Soms hebben ouders de wens om tijdens schoolvakanties incidenteel opvang af te nemen. Dit is mogelijk voor zover er plaats is op de betreffende dagdelen.
 
Ophalen/Vervoer
De kinderen worden met de auto opgehaald van school door medewerkers van Het Kasteeltje. Deze medewerkers kunnen leidsters van de bso zijn, maar ook ondersteunend personeel zijn. Wel is het belangrijk dat kinderen altijd door deze personen opgehaald worden. Soms worden de kinderen door taxi opgehaald, maar dan houden we u op de hoogte. 

Vakanties en sluiting
Op algemeen erkende feestdagen is het KDV en is de BSO gesloten.
Tijdens de vakanties kan het zo zijn dat wij de groepen van de BSO bij elkaar brengen omdat er weinig kinderen zijn op de BSO. U wordt dan tijdig op de hoogte gehouden.

Foto's en publiciteit

Regelmatig worden er foto's gemaakt op de BSO. Deze kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden. Mocht u bezwaar hebben, wanneer het gaat om een foto van uw kind, dan kunt u dit schriftelijk aangeven bij uw vestigingshoofd, zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Contacten met ouders of verzorgers.
De contacten met de ouders/verzorgers vinden meestal plaats bij het brengen en halen van de kinderen. Voor beide partijen is het van belang te weten hoe het kind zich thuis c.q. op de BSO gedraagt. Buiten deze contacten bestaat de mogelijkheid, indien daar een dringende reden toe is, om een bijeenkomst te beleggen. Dit kan ook op initiatief van de groepsleiding.

Afwezigheid en ziekte van het kind.

Ouders/verzorgers wordt verzocht om aan de groepsleiding door te geven op welke dagdelen hun kind om welke reden dan ook afwezig zal zijn. Wanneer een kind ziek is kan hij/zij de BSO niet bezoeken. Een ziek kind heeft veel extra aandacht, rust en verzorging nodig, welk op een BSO niet geboden kan worden. Daarnaast zou een ziek kind andere kinderen kunnen besmetten. Hiervoor worden de regels van de plaatselijke GGD gehanteerd. Informeert u even bij ons in voorkomend geval. U wordt verzocht om iets te regelen voor het geval uw kind door ziekte de BSO niet kan bezoeken. Tevens worden wij op de hoogte gehouden van adressen en telefoonnummers waar ouders bereikbaar zijn in geval van nood.

Extra opvang op roostervrije dagen/studiedagen e.d.
Wanneer er extra opvang nodig is voor uw kind buiten de reguliere aanwezige dagen, dient u dit twee weken van tevoren aan te geven, in overleg is extra opvang mogelijk.

Halen en brengen door "vreemden"
In principe wordt uw kind alleen meegegeven aan de eigen ouders. Indien u daarvan af wilt wijken moet u dit doorgeven aan de leidsters zodat hierover geen misverstanden ontstaan.
 
Als er nog vragen zijn kunt u contact opnemen met de administratie: 
0344 - 655 554

Kinderdagverblijf

Volg ons

Inspectie rapporten BSO De Schatkamer
Landelijk register kinderopvang

Inspectie rapporten BSO De Torenkamer
landelijk register kinderopvang

Adres
Buitenschoolse opvang De Schatkamer
Dahliastraat 27
4001 EC Tiel
0344 - 655 554

Adres
Buitenschoolse opvang De Torenkamer
Dr.schaepmanstraat 9
4001 CV Tiel
0344 - 655 554

Adres 
Voorschoolse opvang De Torenkamer
Dr.schaepmanstraat 9
4001 CV Tiel
0344 - 655 554